Logo hallo.sg.ch
குறிப்பு: இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு

சுவிட்சர்லாந்தில் பொது போக்குவரத்து நம்பகமானது மற்றும் நேரம் தவறாதது. சாலையில் காரிலும், பைக்கிலும், நடந்தும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறீர்கள்.