Logo hallo.sg.ch
መተሓሳሰቢ፦ ማሽን ትርጉም

ኣብ ስዊዘርላንድ ዚነብር ዚሰርሕ ወይ ዚሽየጠሉ ዘበለ ግብሪ ኪኸፍል ኣለዎ ። ግብሪ ነቲ መንግስቲ ዕዮኡ ንኺፍጽም ይሕግዞ እዩ ።

ኣብ ዓዓመት ግብሪ ኽትመልእ እትሓትት ደብዳበ ኽትመጸካ ኢኻ። እቲ ዚኽፈል ግብሪ ክንደይ ዚኣክል ኣታዊኸምን ሃብትን ክትከፍል ከም ዘሎካ ንምውሳን የገልግል እዩ።

ግብሪ ብኸመይ እዩ ዚጽብጸብ ?

ቀረጽካ መዝግብ

ነቲ ዓመታዊ ዚኽፈል ግብሪ ብቐሊልን ብቕልጡፍን ምእንቲ ኺመልኦ ኣብ ዓመት ዜድሊ ሰነዳት ምእካብን ምድላውን ኣገዳሲ እዩ ።

ነዚ ዚስዕብ ሰነዳት ምስቲ እትኸፍሎ ግብሪ ኸተተሓሕዞም ኣሎካ፦

ምርዑዋት ሰብ ሓዳር ግብሪ ይመልኡ እዮም ። እቲ ኽልተ ኣታዊ ብሓባር ይውሰኽ እሞ ብሓባር ግብሪ ይኽፈሎም ። ኣብ መዝገብ እተመዝገበ ሽርክነት ትነብር እንተ ዄንካ እውን እዚ ይዓዪ እዩ ።

ብዛዕባ እቲ እትኸፍሎ ግብሪ ገለ ሕቶታት እንተ ኣልዩካ ነቲ ብኢንተርነት ክትረኽቦ እትኽእል ሓበሬታ ኽትጥቀመሉ ወይ ከኣ ብቐጥታ ምስ Steuerverwaltung ቀኖና ኽትራኸብ ትኽእል ኢኻ።

ብዘይካዚ እቲ እትኸፍሎ ግብሪ ብሓደ ኽኢላ ኣማኻሪ ግብሪ ኺዛዘም ይኽእል እዩ ። ነዚ ኣገልግሎት እዚ ዚኸውን ክፍሊት ኣሎ።

ነቲ እትኸፍሎ ግብሪ ብኤለክትሮኒካዊ መገዲ ምምዝጋብ

ኢታክስ - ናብቲ ዝደለኻዮ ቦታ ብቕልጡፍ ምብጻሕ - ካብ ካንቶን ሰይንት ጋለን እተወስደት ቪድዮ

ናይ ርክብ ነጥብታት

ኣብ ቀረባኻ ዝርከብ ርክብ ቦታ ምእንቲ ከነርእየካ ፖስትኮድካ ኣእቱ።

ናትካ ፖስታ ኮድ / ፖስታ ኮድ