Logo hallo.sg.ch
መተሓሳሰቢ፦ ማሽን ትርጉም

ብ1803 ቀጽሪ ሰይንት ጋለን ካብ 12 ገጸ ምድሪ ተመስረተ ። ከከም እቲ ኸባቢ ሕርሻ ማል ሕርሻ ጸባ ወይ ከኣ ሰባት ኣብ ኢንዱስትሪ ዓለባ ኸተማ ይሰርሑ ነበሩ። እዚ ኸኣ እተፈላለየ ልምድታት ከም ዚለዓል ገበረ ።

መብዛሕትኡ እዚ ልምድታት እዚ ብሃይማኖታዊ ጽልዋታት እውን ተቐሪጹ እዩ ።

 ኣውራጃ ኣቢ ሰይንት ጋለን ኣገዳሲ መንፈሳዊ ማእከል ምዕራብ ኣውሮጳ እዩ ነይሩ ። ሳላ እቲ ብካተድራል ባሮክን ብብዙሕ ጥርናፈ በዅሪ ኢደ - ጽሑፋትን እተሰርሐ ስነ - ህንጻኡ ውርሻ ዓለም ዩኔስኮ ዚርከበሉ ቦታ እዩ ።

ኣብ መበል 19ን 20ን ዘመን ቀጽሪ ሰይንት ጋለን በቲ ጥልፎኡ ኣብ ዓለም ውሩይ ኰነ። 

ኣብዚ ግዜና ሰባት ንቀጽሪ ሰይንት ጋለን ምስ ኦልማ ምስ ኦፐንየር ሰይንት ጋለን ከምኡውን ምስ ህቡብ ሰይንት ጋለን ብራትወርስት የተሓሕዝዎ ኣለዉ።