Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

در سال 1803، کانتون سنت گالن از 12 منظره تاسیس شد. بسته به منطقه، کشاورزی، دامداری و لبنیات انجام می شد یا مردم برای صنعت نساجی شهری کار می کردند. این باعث ایجاد سنت های مختلف شد.

بسیاری از این سنت ها نیز توسط تاثیرات مذهبی شکل گرفته اند.

 منطقه ابی سنت گالن یک مرکز معنوی مهم غرب اروپا بود. این یک میراث جهانی یونسکو به لطف غنای معماری ان با کلیسای جامع باروک و مجموعه قابل توجهی از نسخه های خطی اصلی است .

در قرن نوزدهم و بیستم، کانتون سنت گالن نیز به خاطر گلدوزی در جهان مشهور شد. 

امروزه، مردم کانتون سنت گالن را با OLMA، Openair St.Gallen و bratwurst معروف St.Gallen مرتبط می کنند.