Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

المانی زبان رسمی در کانتون سنت گالن است.

در زندگی روزمره، شما اغلب المانی سوئیسی را با گویش می شنوید، اما همه مردم المانی استاندارد را درک می کنند. لازم نیست المانی سوئیسی صحبت کنید. 

برای بسیاری از مشاغل، دانش المانی مورد نیاز است. این نیز در زندگی روزمره اسان تر است اگر شما المانی را درک کنید.

به همین دلیل مهم است که زبان المانی را سریع یاد بگیرید. یک دوره مناسب را انتخاب کنید:

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما