Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

ایا از شغلتان اخراج شده اید؟ ایا استخدام شما خاتمه خواهد یافت؟

شما و کارفرمایتان هر دو حق فسخ قرارداد کاری را دارید. 

اگر اخراج شده اید، ابتدا بررسی کنید که ایا این اقدام قانونی است.

اگر همه چیز درست بود، بلافاصله به روش زیر بروید.

از اینجا کجا بریم؟

حقوق و تعهدات شما

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما