Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

امکان استفاده از بسیاری از پیشنهادات و حوادث برای دیدار با افراد جدید و یادگیری زبان المانی با هم.

فعالیت های متعددی وجود دارد که در ان شما می توانید اجتماعی شوید و با یکدیگر به زبان المانی صحبت کنید.

مشارکت در این فعالیت ها ارزان یا رایگان است و برای همه باز است. شما همچنین می خواهد بسیاری از اطلاعات مهم در مورد زندگی در کانتون سنت گالن یاد بگیرند.

پیشنهادات باز در منطقه شما وجود دارد. از دفتر شهرداری یا مرکز خانواده بپرسید.

 

رویدادها و پیشنهادات در منطقه شما:

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما