Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

هنگامی که با متخصصان در مورد سلامت خود صحبت می کنید، بسیار مهم است که ارتباطات کار کند. اگر مهارت زبان خود شما به اندازه کافی خوب نیست، مترجم بین فرهنگی به شما کمک خواهد کرد.

مترجمان بین فرهنگی محتوای مکالمه با یک متخصص را به صورت شفاهی برای شما ترجمه می کنند. در نتیجه سوء تفاهم کمتری وجود دارد. به خصوص هنگامی که به سلامت می اید، ترجمه حرفه ای مهم است.

فقط در موارد استثنایی باید بستگان یا اشنایان ترجمه شوند.

بسیاری از بیمارستان ها، مدارس و موسسات اجتماعی تفسیر بین فرهنگی رایگان ارائه می دهند.

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما

    مطالب مرتبط