Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

کار کردن در یک کشور خارجی چالش برانگیز است.

موقعیت های ناخوشایند، مشکلات یا درگیری ها می توانند در محل کار ایجاد شوند. در نتیجه، شما می توانید فشار روانی را تجربه کنید و حتی بیمار شوید.

نزاع در محل کار، قلدری، ازار و اذیت جنسی یا تبعیض درست نیست. باید یه کاریش بکنی 

برای همه این موارد، حرفه ای هایی وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند.

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما