Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

برای اینکه خانواده شما بتوانند در سوئیس با شما زندگی کنند، باید درخواست پیوستن به خانواده را ارسال کنید.

درخواست توسط مقامات بررسی خواهد شد. این بستگی به وضعیت اقامت شما دارد.

با مجوز C، پیوستن به خانواده امکان پذیر است.

در مورد مجوز B ، شما لزوما حق پیوستن به خانواده را ندارید. بسته به شرایط، مقامات هنوز هم می توانند پیوستن به خانواده را اعطا کنند.

پناهجویان نمی توانند درخواست الحاق به خانواده کنند. در مورد مجوز F، شما لزوما حق پیوستن به خانواده را ندارید. بسته به شرایط، مقامات هنوز هم می توانند پیوستن به خانواده را اعطا کنند.

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما