Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

روش های مختلفی برای پناهندگان، افراد موقت پذیرفته شده و افراد با وضعیت حفاظت S اعمال می شود.

اولین نقطه تماس شما همیشه اداره تامین اجتماعی شهرستان محل اقامت می باشد.

اداره تامین اجتماعی شهرستانی که در ان زندگی می کنید مسئول شما می باشد.

در انجا اطلاعاتی درباره اقامت و وفق یابی دریافت خواهید کرد.

اطلاعاتی درباره زندگی در سوئیس

  • محتوای ویژه برای افراد در روند پناهندگی و یا با وضعیت حفاظت S
  • در دسترس در 18 زبان 
  • بسیاری از موضوعات در فیلم ها توضیح داده شده است

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما