Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

پس از فارغ التحصیلی از مدرسه، مسیرهای اموزشی مختلفی وجود دارد. می توانید مستقیما از طریق کاراموزی وارد دنیای کار شوید یا به دبیرستان بروید.

امروزه دیگر مهم نیست که در ابتدا کدام مسیر شغلی را انتخاب کنید. در سوئیس، تمام اموزش و پرورش و اموزش منجر به یک درجه. هر درجه تضمین ادامه اموزش و پرورش بیشتر.

در نتیجه، شما می توانید حرفه حرفه ای خود را به صورت جداگانه شکل دهید و از طریق اموزش بیشتر به اهداف حرفه ای خود برسید.

اطلاعات بیشتر را در صفحه اطلاعات مربوط به راهنمایی شغلی بیابید: 

راهنمای شغلی سوئیس (در دسترس در 14 زبان)

مسیر

سیستم اموزشی سوئیس توضیح داد

یک فیلم توضیحی از انجمن VSS-UNES-USU

پشتیبانی

 

ادغام در اموزش حرفه ای، تحصیلات و کار