Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

بسیاری از مقامات مختلف و ادارات اداری در محل اقامت خود را، منطقه ای و در کانتون سنت گالن وجود دارد.

مهم است که بدانیم کدام دفتر مسئول چه چیزی است.

مقامات شهرداری یا شهرستان

مقامات مدرسه

 

اداره / مقامات مربوط به مسکن

کانتون سنت گالن (Canton of St.Gallen)

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما