Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

اگر پدر و مادر در محل کار هستید یا به هر دلیل دیگری نمی توانید از فرزند خود مراقبت کنید، چندین گزینه مراقبت از کودک وجود دارد.

مهدکودک ها، خانواده های مهد کودک یا خدمات مراقبت از کودکان وجود دارند که مکمل مدرسه هستند. در انجا از کودکان در طول روز مراقبت می شود.

به این ترتیب، شما به عنوان والدین می توانید خانواده و شغل را اشتی دهید.

 

بررسی کنید که کدام مراقبت از کودک برای شما و فرزندتان بهتر است:

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما