Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

برای این مراحل مهم زندگی، رویکرد در هر کشور متفاوت است. سوئیس نیز ویژگی های خاص خود را دارد.

برای توصیف وضعیت خانواده، ما از Zivilstand در سوئیس صحبت می کنیم.

دفتر مسئول ازدواج، تولد و مرگ Zivilstandsamt شود.

در اینجا چیزی است که شما باید در مورد ازدواج، زایمان یا مرگ بدانید:

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما