Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

شما یک کار پیدا کرده اید. در اینجا چیزی است که شما باید بدانید.

قرارداد کار

اگر توسط کارفرما استخدام شده اید، وارد قرارداد کار می شوید. معمولا قرارداد کار به صورت کتبی تنظیم می شود، اما قراردادهای شفاهی نیز قابل قبول است.

دستمزد

برای کاری که انجام می دهید حقوق دریافت خواهید کرد.

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما