Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

در بسیاری از موارد، اگر می خواهید در سوئیس کار کنید، به مجوز نیاز دارید. مجوز کار بر اساس ملیت شما و نوع کاری است که قصد انجام ان را دارید.

اجازه کار توسط اداره مهاجرت صادر می شود. گاهی اوقات اداره اقتصاد و کار (AWA) نیز باید تصمیم گیری کند. 

پذیرش بستگی به کشور مبدا شما دارد:

اقامت در سوئیس

یک فیلم توضیحی از ch.ch

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما