Logo hallo.sg.ch
توجه: ترجمه ماشینی

در سوئیس سن بازنشستگی برای مردان 65 و برای زنان 64 سال است. از سال 2024، سن بازنشستگی 65 برای همه اعمال خواهد شد.

در این صورت بازنشستگی کهنسال به شما داده می شود:

  • حداقل به مدت 12 ماه در AHV  و IV مشارکت داشته باشید.
  • در سوئیس زندگی کرده باشید و همسر کاری شما حداقل دو برابر حداقل سهم را پرداخت کرده باشد .
  • شما می توانید با تحصیلات و یا مراقبت از اعتبار برای حداقل یک سال اعتبار

بازنشستگی سالمندی را در اولین روز ماه که به سن بازنشستگی می رسید دریافت می کنید. حق بازنشستگی سالمندان در پایان ماه مرگ بازنشسته منقضی می شود.

نقاط تماس

کد پستی خود را وارد کنید تا بتوانیم نزدیکترین نقطه تماس شما را به شما نشان دهیم.

کد پستی / کد پستی شما