Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Ka shumë autoritete dhe departamente administrative të ndryshme në vendin tuaj të banimit, në nivel rajonal dhe në kantonin St.Gallen.

Është e rëndësishme të dimë se cila zyrë është përgjegjëse për çfarë.

Autoritetet e komunës apo qytetit

Autoritetet e shkollës

 

Administrata / Autoritetet që kanë të bëjnë me strehimin

Autoritetet në kantonin St.Gallen

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ