Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Të kanë pushuar nga puna? A do të përfundojë punësimi juaj?

Ju dhe punëdhënësi juaj të dy keni të drejtë të ndërprisni kontratën e punës. 

Nëse ju kanë shkarkuar, së pari kontrolloni nëse veprimi është i ligjshëm.

Nëse gjithçka është e saktë, vazhdoni menjëherë në procedurën e mëposhtme.

Ku do të shkojmë nga këtu?

Të drejtat dhe detyrimet tuaja

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ