Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Kjo faqe interneti shërben si një platformë informative shumëgjuhëshe për emigrantët në kantonin St.Gallen.

Përgjegjësia e përgjithshme për faqen e internetit: Departamenti i Integrimit dhe Barazisë Gjinore, Zyra për Çështjet Sociale, Kantoni St.Gallen
Puna e projektit dhe redaktimi: Fondacioni Mintegra, Buchs SG
CMS dhe teknologjia: Online Consulting AG, Wil SG
Web design: Ergonomistët Përdorshmëria AG, Zurich ZH

Përmbajtja

Autorë të ndryshëm janë përgjegjës për përmbajtjen. Përmbajtja e jashtme për të cilën referenca bëhet me anë të një hyperlink përjashtohet nga shërbimet e faqes së internetit.

Tekstet, me përjashtim të gjermanishtes, përkthehen automatikisht nga Microsoft Translator.

Përjashtimi

Kantoni St.Gallen ofron këtë faqe interneti si një mënyrë e lirë për të marrë informacion. Ajo nuk merr asnjë përgjegjësi për saktësinë apo plotësinë e informacionit. Informacioni nuk është ligjërisht i detyrueshëm. Megjithatë, nëse merrni vendime bazuar në këtë informacion, e bëni këtë me rrezikun tuaj.

Kantoni i St.Gallen nuk është përgjegjës për faktin se funksionet në këtë faqe interneti janë pa gabime, se gabimet korrigjohen ose se faqja e internetit është e sigurt. Kjo faqe interneti i referohet lidhjeve ose lidhjeve me faqet e tjera të internetit që janë ngritur dhe janë operuar nga palë të treta nën përgjegjësinë e tyre.

Kantoni St.Gallen nuk pranon asnjë përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga përdorimi i kësaj faqeje interneti ose nga përdorimi i informacionit në këtë faqe interneti ose në faqet e tjera të internetit. Një dëm i tillë mund të jetë i natyrës materiale ose jo materiale.

Siguria

Përmbajtja e kësaj faqeje interneti mund të transmetohet gabimisht ose në mënyrë jo të plotë. Kantoni St.Gallen nuk mund të garantojë se të dhënat e shkëmbyera nëpërmjet kësaj faqeje interneti janë konfidenciale dhe të sigurta, as që përmbajtja e faqes së internetit është gjithmonë dhe kudo në dispozicion. Kantoni St.Gallen rezervon të drejtën për të ndryshuar ose fshirë përmbajtjen në çdo kohë pa justifikim apo njoftim paraprak.

Copyrights

Përmbajtja dhe struktura e kësaj faqeje interneti mbrohen nga e drejta e autorit; Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Për objektet e publikuara në këtë faqe interneti dhe të krijuara direkt nga Kantoni St.Gallen, e drejta e autorit mbetet vetëm me kantonin St.Gallen.

Ju mund ta ripërdorni përmbajtjen për përdorim privat për aq kohë sa citoni burimin. Ju mund të mos merrni përsipër tekstet, grafikat, dokumentet zanore dhe sekuencat video të kantonit St.Gallen dhe t'i përdorni ato si tuajat, përveç nëse keni lejen me shkrim të kantonit St.Gallen.

Kontakti:  Departamenti i Integrimit dhe Barazisë Gjinore, Zyra e Çështjeve Sociale,  integration@sg.ch