Logo hallo.sg.ch
መተሓሳሰቢ፦ ማሽን ትርጉም

ጥዕና ኺበሃል ከሎ ኣካላዊ ጥዕና ጥራይ ዘይኰነስ ኣእምሮኣዊ ጥዕና እውን ማለት እዩ።

ጠንቅታትን ሳዕቤናትን ኣእምሮኣዊ ሕማም እተፈላለየ እዩ ። 

ንኣእምሮኣዊ ጥዕናኻ ትከናኸኖ እንተ ዄንካ ንኣካላዊ ጥዕናኻ እውን ከተደልድሎ ኢኻ ። ይኹን እምበር ወትሩ ኣብ ዜጨንቕ ኵነታት ደገፍ ኬድልየካ ይኽእል እዩ ።

በይንኻ ኽሳዕ እትሕሾ ኣይትጸበ።

ሓገዝ ድለ ። ንዓበይትን ንቘልዑን ንስድራ ቤታትን ንሰብ ሓዳርን ምኽሪ ኺወሃቦም ይኽእል እዩ ።

ናይ ርክብ ነጥብታት

ኣብ ቀረባኻ ዝርከብ ርክብ ቦታ ምእንቲ ከነርእየካ ፖስትኮድካ ኣእቱ።

ናትካ ፖስታ ኮድ / ፖስታ ኮድ

    ተዛመድቲ ኣርእስታት