Logo hallo.sg.ch
መተሓሳሰቢ፦ ማሽን ትርጉም

ኣብ ስዊዘርላንድ ዚነብሩ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ እተኻረየ ኣፓርታማ እዮም ዚነብሩ ። ኣፓርታማ ረኺብካ እሞ ኽትካረዮ ደሊኻዶ ?

ባዶ ኣፓርታማ ተኻርዩ እንተ ርኢኻ እሞ እንተ ፈቲኻዮ ናብዚ ኣፓርታማ እዚ ኣመልኪትካ ኽትሓትት ትኽእል ኢኻ።

እቲ ዋና ኣፓርታማ ምእንቲ ኺካረ ፈለማ እተፈላለየ ሰነዳት ካባኻ የድልዮ እዩ ።

ድሕሪኡ ጥራይ ኢኻ ነቲ እተኻረኻዮ ኽራይ ወዲእካ ናብቲ ሓድሽ ኣፓርታማ ኽትግዕዝ እትኽእል ።

ውዕል ክራይ ብኸመይ ከም እትፍርም እስከ ንርአ፦

ናይ ርክብ ነጥብታት

ኣብ ቀረባኻ ዝርከብ ርክብ ቦታ ምእንቲ ከነርእየካ ፖስትኮድካ ኣእቱ።

ናትካ ፖስታ ኮድ / ፖስታ ኮድ